kontrole_w_firmie_logo_01


Kontrola w firmie? Zadzwoń 0601-813-339

Nasze specjalizacje

Kontrola skarbowa
Kontrola podatkowa
Postępowanie podatkowe
Nieujawnione źródła dochodu
 Przeciwdziałanie nadużyciom w VAT
 Przeciwdziałanie karuzeli podatkowej VAT
Sprawy karne skarbowe
Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe

Jak możemy Ci pomóc?

Praktyczna wiedza 

24Paź

Nieujawnione dochody – jak się bronić

przez KZLT  Komentarze (0)
Nieujawnione dochody – jak się bronić Dla ustalenia, czy mamy do czynienia z nieujawnionym dochodem, konieczne jest zbadanie przez organ i porównanie kwoty wydatków poczynionych przez podatnika (których definicję zawiera art. 25b ust. 3 ustawy z dnia...
17Paź

Karuzela podatkowa a dobra wiara

przez KZLT  Komentarze (0)
Organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami...
14Paź

Wniosek o uchylenie mandatu – wzór

przez KZLT  Komentarze (0)
WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU Niniejszym, na podstawie art. 140 § 1 kodeksu karnego skarbowego, wnoszę o: 1.    uchylenie mandatu karnego nr ……………….. wystawionego przez ………..  w dniu w wysokości ……………….. (słownie ………………………………… zł) za czyn...
11Paź

Sposób na weryfikację kontrahenta – Portal Podatkowy

przez KZLT  Komentarze (0)
Portal Podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i składa się z dwóch elementów – części ogólnodostępnej i po zalogowaniu (konto podatnika). Część...
10Paź

Podanie wyroku do publicznej wiadomości – k.k.s.

przez KZLT  Komentarze (0)
W przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego jednym ze środków karnych może być podanie wyroku do publicznej wiadomości. Sąd możne orzec ten środek w związku z każdym rodzajem przestępstwa skarbowego. Przepisy kodeksu karnego skarbowego nie formułują żadnych...
4Paź

Uchylenie mandatu karnego w postępowaniu karno-skarbowym

przez KZLT  Komentarze (0)
Podstawowym środkiem zwalczania wykroczeń skarbowych jest kara grzywny określana kwotowo. Wymierzona kara grzywny może wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Jednym ze sposobów jej wymierzenia jest mandat...
6Kwi

Umorzenie udziałów bez CIT

przez Jarosław Ziobrowski  Komentarze (0)
Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia bez CIT. Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia w kapitale zakładowym spółki, nie prowadzi do powstania dochodu (przychodu) z tego tytułu w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Zdarzenie to jest obojętne (neutralne)...
30Mar

Kaucja bez VAT

przez Jarosław Ziobrowski  Komentarze (0)
Kwota mająca na celu zabezpieczenie wypłacalności klienta nie jest zaliczką i nie podlega VAT – potwierdził to NSA w wyroku z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 231/14. Sąd podzielił stanowisko spółki...
2Mar

Zawieszenie prawa do korekty deklaracji

przez Jarosław Ziobrowski  Komentarze (0)
Należy pamiętać, że prawo do skorygowania deklaracji nie może być skutecznie wykonywane w czasie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. Jest ono bowiem zawieszone na cały okres trwania wspomnianych postępowań. Zawieszenie dotyczy jedynie deklaracji dotyczących podatków...