Nieujawnione źródła dochodu

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, tj. przed upływem 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania zaś wstrzymuje wykonanie danej decyzji. Jednakże w szczególnych przypadkach organ