Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe

Bierna postawa członka zarządu nie wyłącza odpowiedzialności

Bierna postawa członka zarządu a jego odpowiedzialność Należy wyraźnie podkreślić, że przy ustalaniu przesłanki “pełnienia funkcji” nie ma znaczenia rodzaj stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką tj. czy była to umowa o pracę, zlecenie, kontrakt menedżerski, bez znaczenia jest

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, tj. przed upływem 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania zaś wstrzymuje wykonanie danej decyzji. Jednakże w szczególnych przypadkach organ