Ogólne interpretacje podatkowe pomocą dla Podatników?

Ogólne interpretacje podatkowe

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Są to tzw. Interpretacje ogólne (art. 14a Ordynacji podatkowej).

Interpretacje ogólne Ministra Finansów, uwzględniając treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. (K 4/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 41) nie wiążą formalnie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Stanowią natomiast coś w rodzaju zaleceń Ministerstwa, do których organy te powinny się zastosować.

Są one wydawane tylko przez ministra finansów i mają na celu ujednolicenie wykładni prawa podatkowego. Ten rodzaj interpretacji odnosi się do wszystkich podatników (a także płatników i inkasentów), których dotyczy rozstrzygany problem. Interpretacje ogólne są wydawane rzadziej niż interpretacje indywidualne i z reguły dotyczą najważniejszych i najbardziej dyskusyjnych zagadnień dotyczących ogółu podatników. Od 2012 r. interpretację ogólną można uzyskać na wniosek zainteresowanego, który wykaże, że organy podatkowe odmiennie stosują przepisy prawa podatkowego w identycznych stanach faktycznych (wcześniej interpretacje ogólne wydawano tylko z inicjatywy ministra finansów). Zaletą interpretacji ogólnej jest to, że może się do niej dostosować każdy, kogo ona dotyczy (a więc nie tylko wnioskodawca), a dostosowanie się do interpretacji ogólnej nie może powodować negatywnych konsekwencji.

Do tej pory wydane zostały 63 interpretacje ogólne.

Oto ich lista (ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości):

Sygnatura Data wydania / modyfikacji Istota interpretacji/Tytuł dokumentu
PS2.849.5.2016 15-09-2016 zwolnienie z opłaty od posiadania psów osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe
PT1.050.3.2016.156 24-06-2016 Stawka podatku od towarów i usług, sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne.
DD3.8201.1.2016.MCA 23-06-2016 Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
PK4.8012.55.2016 20-06-2016 Okresy przejściowe określone w przepisach art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw mają odpowiednie zastosowanie do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy.
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 01-04-2016 Momentem wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest ich faktyczne wykonanie w przypadku usług przekazywanych w całości lub w części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo), tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi).
W przypadku usługi budowlanej lub budowlano-montażowej o charakterze ciągłym (tj. usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń), usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W przypadku usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
PK1.8201.1.2016 03-03-2016 1) Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont.
2) Podatnik udzielający pożyczki własnym pracownikom nie może zostać uznany za instytucję pożyczkową, która będzie podlegała podatkowi od niektórych instytucji finansowych.
3) Kwota wolna od podatku powinna być przypisana i rozliczana proporcjonalnie do posiadanych przez nie aktywów, składających się na łączną podstawę opodatkowania, po uwzględnieniu proporcjonalnego udziału aktywów każdego z podatników w ogólnej kwocie aktywów do opodatkowania.
DD5.8201.15.2015.KSM 22-01-2016 sposób określenia proporcji w jakiej unicestwieniu uległy posiadane przez wspólnika spółki dzielonej udziały (akcje) nie jest zależny od tego czy zmniejszeniu ulegnie ilość posiadanych przez tego wspólnika udziałów (akcji), wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji), czy wartość nominalna posiadanego udziału (jeżeli zgodnie z umową spółki wspólnik posiadać może tylko jeden udział)
PK4.8022.44.2015 29-12-2015 Stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.
PT1.050.12.2015.ALX.572 29-12-2015 Stawka VAT dla dostaw części, w tym części zamiennych, do wyrobów medycznych, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
PT2.8101.3.2015.EPT.403 08-12-2015 Zasady określenia podstawy opodatkowania usług turystyki, podlegających szczególnej procedurze VAT marża.
FN3.8201.1.2015 03-12-2015 w przypadku, kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczają ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, należy uznać, iż nabycie to służy „zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów”, a wydatki jakie podatnik poniósł w związku z zawarciem i rozliczeniem kontraktów, w tym koszty uzyskania i obsługi kredytów zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to miało wyłącznie cel zarobkowy (spekulacyjny) wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop
PL-LM.8301.6.2015 23-11-2015 W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne dokonane na podstawie art. 40a ustawy o lasach.
PT2.8101.1.2015.SJK.20 28-09-2015 Koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów.
PT1.050.1.2015.LJU.19 09-06-2015 Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podmioty uznane za podatników podatku od towarów i usług.
PT3.8101.4.2015.LBE.72 24-04-2015 Określenie terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia.
PT1.8101.6.2015.KCO.PT1.130 17-04-2015 Zakres zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie określenia podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, uprawnionych do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług kulturalnych.
PT3.8101.2.2015.AEW.16 09-04-2015 Zakres zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. g i h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.
DD6.8201.1.2015.1.MZG 02-04-2015 Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
PT1/033/32/354/LJU/14 02-12-2014 Zakres stosowania stawki obniżonej.
PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 13-10-2014 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury).
PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286 03-10-2014 Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej.
PT2/033/7/505/EPT/2014/RD88705 30-09-2014 Usługi własne wykonywane w ramach usługi turystyki podlegają ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem VAT, w tym również w zakresie wysokości stawki podatku VAT.
PA3/9000/37/2014/FLL/12 09-09-2014 zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego, określonego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym
DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 05-09-2014 Osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy.
PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 30-05-2014 Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej.
DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 22-05-2014 Podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej.
DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 21-05-2014 Możliwość zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
AG3/033/26/2013/FLL/6 08-04-2014 możliwość stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym
PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577 31-03-2014 opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 25-11-2013 Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13 25-11-2013 Opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
DD3/033/252/MCA/13/RD-120536/13 25-11-2013 Stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów żołnierzy uzyskanych w latach 2005-2010 z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.
DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13 21-11-2013 Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu.
DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005 08-11-2013 Koszty uzyskania przychodów z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
DD6/033/139/MNX/13/RD-106351 31-10-2013 Kwalifikowanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych na gruncie art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stosowanie do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.
DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 10-10-2013 Kwota zwrotu otrzymana na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492 12-09-2013 Nazwa towarów (usług) na paragonach fiskalnych.
DD3/033/146/IMD/13/RD-92416/13 06-09-2013 Wartość nieodpłatnych świadczeń przyznanych przez pracodawcę w związku z udziałem pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów zatrudnienia w szkoleniach, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szkoleń przyznanych członkom rad zatrudnienia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408 08-08-2013 Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13 10-07-2013 Wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
PT3/033/1/101/AEW/13/63224 26-06-2013 Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego i należnego przez leasingodawców oraz podatku naliczonego przez leasingobiorców.
PT10/033/4/87/LWW/13/RD61593 21-06-2013 prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu pojazdów przejściowo wykorzystywanych przez podatników jako tzw. pojazdy demonstracyjne/testowe, których przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów
PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639 14-06-2013 opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859 27-05-2013 czy udostępnianie pracownikom towarów i usług finansowanych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
PK4/8012/75/AAN/13/RD-32130 11-04-2013 zaliczanie nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności
DD3/033/100/CRS/12/DD-679 07-12-2012 zastosowanie zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618 27-11-2012 Kwalifikowanie premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
PL/LS/833/89/APQ/12/223 19-10-2012 Stosowanie art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 2, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w odniesieniu do ustalenia podatnika podatku od nieruchomości, w stosunku do nieruchomości będących własnością Lasów Państwowych
PK4/8012/239/AAN/12/1804 02-10-2012 Do czasu wejścia w życie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, organy podatkowe właściwe w zakresie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, na podstawie art. 121 w związku z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zawiadamiają podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz o rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, w związku z art. 70 § 7 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.
PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304 20-07-2012 Czynności wykonywane w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowane w procesie likwidacji szkód majątkowych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.
DD5/033/4/12/RDX/DD-363 03-07-2012 Opodatkowanie podatkiem dochodowym od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej.
PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298 15-06-2012 Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli środki te stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i ich udział w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia konkretnej usługi wynosi co najmniej 70%.
DD2/033/21/KOI/2012/DD-159 15-06-2012 moment powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
DD2/033/31/PMN/12/260 12-06-2012 Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
DD5/033/1/12/KSM/DD-125 11-05-2012 opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134 27-04-2012 – w kwestii przedstawionego przez wnioskodawcę zagadnienia w zakresie powstania przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: ustawa), w przypadku korzystania przez spółkę kapitałową z udzielonego jej nieodpłatnie przez udziałowca, bądź akcjonariusza (podmiot powiązany, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy), poręczenia spłaty kredytu (pożyczki), oraz – z urzędu w zakresie sposobu ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu
PL/LS/833/40/SIA/12/122 26-04-2012 opodatkowanie garażu wielostanowiskowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279 30-03-2012 opodatkowanie dostawy i montażu sprzętu medycznego
PL/LM/834/10/BNJ/12/41 15-02-2012 Stosowanie przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem
DD9/033/297/BRT/SKT/2011/DD-466 27-12-2011 stosowanie przepisów art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.) dot. 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy
PT1/033-19-762/EFU/2011/1196 29-11-2011 Badania lekarskie zlecane zgodnie z odrębnymi przepisami przez uprawnione podmioty, np. Policję, w celu określenia stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem istnienia lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
DD7/8213/154/KSU/11/DD-418/2011 23-11-2011 dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce
AE2/033/4/KWG/11/7754 19-10-2011 Nie jest możliwe stosowanie do alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej systemu monitorowania i opodatkowania, o których mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. Podmioty uzyskujące alkohol etylowy z gęstwy drożdżowej są podatnikami akcyzy i powinny być monitorowane w ramach systemu podatku akcyzowego. Podmioty te, jako producenci alkoholu etylowego, powinny posiadać status składów podatkowych, ewentualnie produkować alkohol etylowy z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

Ogólne interpretacje podatkowe pomocą dla Podatników?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *