Uchylenie mandatu karnego w postępowaniu karno-skarbowym

Podstawowym środkiem zwalczania wykroczeń skarbowych jest kara grzywny określana kwotowo.

Wymierzona kara grzywny może wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Jednym ze sposobów jej wymierzenia jest mandat karny, za pomocą którego można nałożyć karę grzywny od jednej dziesiątej do podwójnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Kara grzywny w drodze mandatu karnego wymierzana jest najczęściej za następujące wykroczenia skarbowe:
– nieterminowe składanie przez podatników deklaracji lub oświadczeń mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania (art. 56 § 4 k.k.s.),
– narażenie podatku na uszczuplenie poprzez podanie nieprawdy, zatajenie prawdy albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych przy składaniu deklaracji lub oświadczenia, jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu (art. 56 § 3 k.k.s.),
– uporczywe niewpłacanie w terminie podatku (art. 57 § 1 k.k.s.),
– nieskładanie w terminie wymaganej informacji podatkowej w przypadku mniejszej wagi (art. 80 § 4 k.k.s.),
– wadliwe prowadzenie ksiąg (art. 61 § 3 k.k.s.),
– nierzetelne prowadzenie ksiąg w przypadku mniejszej wagi (art. 61 § 2 k.k.s.).

Mandat może nałożyć finansowy organ postępowania przygotowawczego (gdy jest nim inspektor kontroli skarbowej) lub jego upoważniony przedstawiciel (w przypadku, gdy organem jest urząd skarbowy lub urząd celny).

Może się tak zdarzyć, że podatnik zostaje ukarany mandatem karnym, jednak po przeanalizowaniu sprawy dochodzi do wniosku, że został on niesłusznie ukarany.

Uchylenie mandatu karnego polega na wzruszeniu prawomocnego rozstrzygnięcia dotyczącego stwierdzenia istnienia odpowiedzialności za dane wykroczenie skarbowe.

Postępowanie o uchylenie mandatu wszczynane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek może zostać złożony przez ukaranego, jego przedstawiciela prawnego bądź opiekuna prawnego w terminie 7 dni. Wnioskodawcy przysługuje wniosek o przywrócenie terminu (na odmowę przysługuje zażalenie). W przypadku odmowy przywrócenia terminu nie jest wykluczone uchylenie prawomocnego mandatu karnego z urzędu.

Postępowanie przeprowadzane jest przed sądem rejonowym, właściwym miejscowo. Sąd orzeka jednoosobowo, na posiedzeniu może być obecny ukarany, organ wydający mandat.  Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia o uchyleniu lub odmowie uchylenia mandatu karnego. W razie uchylenia prawomocnego mandatu  nakazane jest niezwłoczny zwrot uiszczonej przez ukaranego kwoty. Jednak, jeśli uchylenie mandatu związane jest ze zbiegiem przepisów warunkujących uznanie czynu za przestępstwo i wykroczenie, to w takiej sytuacji ze zwrotem wstrzymujemy się do końca postępowania.

Uchylenie mandatu karnego w postępowaniu karno-skarbowym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *