aport

Aport do spółki kapitałowej – skutki podatkowe

Opodatkowanie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki  Wniesienie wkładu do spółki z o.o. jest podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Wkład ten może mieć formę pieniężną, jak i niepieniężną (aport). Wyjątek dotyczy spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Aport jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki osobowej – skutki podatkowe

Spółka niemająca osobowości prawnej, dla której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przedsiębiorcy wnoszącego przedsiębiorstwo. Przepisy podatkowe nie ustanawiają żadnych dodatkowych warunków ani nie